Teenusetingimused

Jõustub 7. mail 2019

Täname, et kasutate meie teenuseid. Veebisaiti www.dalanta.ee (edaspidi Veebisait) haldab ja teenuseid pakub Dalanta OÜ, ettevõte, mis on registreeritud ja tegutseb Eesti Vabariigi seaduste kohaselt, registrikoodiga 14330221 ja asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 67/1-13b, 10115, e-posti aadress info@dalanta.ee.

1. Teenused

1.1. Dalanta OÜ pakub kliendile (edaspidi Teenus või Teenused) juriidilise aadressi ja kontaktisiku ning ettevõtte registreerimise teenuseid. Teenuste kirjeldused on esitatud veebisaidil. Teenuseid saab tellida e-posti teel, veebipäringu kaudu või veebisaidil.

1.2. Teenuste tellimisega nõustub klient nende tingimustega.

1.3. Dalanta OÜ ja klient (edaspidi koos lepingupooled) peavad lepingut kehtivaks hetkest, mil leping on allkirjastatud või teenuste eest makstud.

1.4. Raha pesemise ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tõttu ei paku Dalanta OÜ teenuseid:

*isikutele, kes on rahvusvahelisel sanktsioonide nimekirjas (https://www.sanctionsmap.eu/);

* FATF jälgitavate riikide elanikele ja kodanikele (http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/)

*kõrge riskiga riikide elanikele (http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk)

*poliitiliselt mõjukatele isikutele, nende pereliikmetele või lähedastele kolleegidele.

1.5. Teenuse või teenuste tellimisega kinnitab klient, et ta ei kvalifitseeru 1.4. punktis loetletud isikuteks.

2. Tasu

2.1. Klient peab tasuma Dalanta OÜ-le teenuse osutamise eest tasu vastavalt veebisaidil esitatud hinnakirjale või lepingule (edaspidi Tasu). 

2.2. Klient peab Tasu tasuma Dalanta OÜ-le esitatud arvete alusel. Dalanta OÜ märgib väljastatud arvetel teenuse osutamiseks ja arve esitamise perioodil pakutud teenused, nende summa ja Tasu summa.

2.3. Klient saab teenuste eest tasuda AS Maksekeskuse poolt pakutavate Eesti pangalinkide või Visa, Mastercardi krediitkaartide kaudu. Makseid võetakse vastu ainult eurodes. Samuti pangaülekandega.

2.4. Dalanta OÜ edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed andmetöötlejatele AS Maksekeskus

2.5. Kui klient ei tasu Tasu õigeaegselt, võib Dalanta OÜ nõuda kliendilt viivist 0,05 protsenti maksetähtaja ületanud summa eest iga viivitatud päeva eest.

2.6. Dalanta OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta teenuste hinnakirja. Klienti teavitatakse muudatustest e-kirja teel vähemalt üks kalendrikuu ette. Klient loetakse muudatusi aktsepteerinuks, kui ta ei teavita Dalanta OÜ-d muudatuste mitteaktsepteerimisest 14 päeva jooksul. Kui klient keeldub muudatustega nõustumast, on tal õigus leping üles öelda, teatades sellest vähemalt 7 päeva ette e-kirja teel.

3. Dalanta OÜ õigused ja kohustused

3.1. Dalanta OÜ ei saa lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandale isikule üle anda ilma kliendi eelneva kirjaliku nõusolekuta.

3.2. Dalanta OÜ peab hoiduma kolmandatele isikutele lepingupartneri ärilistest tegevustest saadud teabe avaldamisest ilma lepingupartneri eelneva kirjaliku nõusolekuta. Teabe avaldamise keeld kehtib ilma tähtajata ja jääb kehtima pärast lepingu lõppemist või lõpetamist.

3.3. Dalanta OÜ hoiab klientidelt saadud konfidentsiaalset teavet saladuses ja võib ilma kliendi nõusolekuta edastada konfidentsiaalset teavet asutustele seadusest tulenevate avalikustamiskohustuste täitmiseks.

4. Kliendi õigused ja kohustused

4.1. Kliendil on õigus kasutada teenuseid vastavalt teenuste tingimustele ja kirjeldusele.

4.2. Klient kohustub hoiduma teenuste kasutamisest ebaseaduslikul või ebamoraalsel eesmärgil, sealhulgas pettuse, ebaseaduslike materjalide saatmise või säilitamise eesmärgil.

4.3. Klient peab esitama Dalanta OÜ-le teenuse osutamiseks vajalikud dokumendid ja teabe. Klient peab tagama esitatud dokumentide ja teabe täpsuse. Vajadusel võib dokumentide üleandmist dokumenteerida.

4.4. Kliendil on kohustus teavitada Dalanta OÜ-d kontaktandmete muutustest 7 päeva
jooksul.

4.5. Kliendil puudub õigus selle lepingut võõrandada, teenuseid edasi müüa või anda kolmandatele isikutele kasutamiseks.

4.6. Raha pesemise ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse poolt kehtestatud nõuete tõttu peab klient täitma KYC nõuded, kui talle selleks korraldus antakse, ja esitama kogu nõutud teabe kohe pärast teenuste tellimist.

5. Force majeure

5.1. Lepinguosalised on osaliselt või täielikult vabastatud kohustusest täita oma kohustusi, mis tulenevad ja on seotud selle lepinguga, kui kohustuste täitmine on takistatud force majeure poolt. Sellega seoses võtavad lepingupooled kõik meetmed, et vältida kahju tekitamist teisele lepingupoolele ja tagada lepingu täitmine maksimaalselt võimalikus ulatuses. Lepingu pool, kes soovib viidata force majeure sündmusele kohustuse mittetäitmise või nõuetekohase täitmise vabastamiseks, peab tõendama force majeure sündmuse toimumist. Lepingu mõiste määratletakse vastavalt kohustuste seaduse sätetele.

5.2. Force majeure sündmuse toimumisest tuleb teisele lepingupoolele viivitamatult kirjalikult teatada.

5.3. Force majeure sündmuse toimumisel lepivad lepingupooled kokku töö tähtaja pikendamises vastavalt force majeure sündmuse kestusele. Kui force majeure sündmus kestab üle kahe (2) kalendrikuu, võivad lepingupooled lepingu tühistada.

6. Lepingu lõpetamine ja tühistamine

6.1. Leping sõlmitakse ilma tähtajata või teenuse olemuse tõttu kehtib see teenuse osutamise kuni teenuse täitmiseni.

6.2. Igal lepingupoolel on õigus leping ühepoolselt lõpetada ilma põhjust märkimata, teavitades sellest teist lepingupoolt kirjalikult vähemalt 30 tööpäeva ette.

6.3. Dalanta OÜ-l on õigus leping erakorraliselt lõpetada järgmistel juhtudel, järgides ette teatamise tähtaega:
6.3.1 klient ei tasu arvet hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul maksetähtpäevast;
6.3.2 klient on esitanud valeandmeid või ei ole teatanud kontaktandmete muutumisest;

6.3.3. isik, kes tegi tellimuse kliendi nimel, ei ole esitanud seadusega nõutud andmeid või on esitanud valesid andmeid;

6.4. Lepingu tühistamisel ei tagastata ega arvata Dalanta OÜ-le kliendi poolt tasutud summasid.

6.5. Kui klient on tarbija, siis 14-päevane taganemisõigus teenuste osas ei kehti, kuna Dalanta OÜ pakutavad teenused on individuaalsete omadustega ja sõltuvad kliendi eelistustest.

7. Registreeritud asukoha aadress ja seadusliku kontaktisiku teenus

7.1 Lepingu lõppemisel kaotab klient õiguse kasutada registreeritud asukoha aadressi ja seadusliku kontaktisiku teenust, mida pakub Dalanta OÜ mistahes viisil või vormis.

7.2 Kliendil on kohustus muuta registreeritud asukoha aadress ja seaduslik kontaktisik ärilises registris ja teavitada äripartnereid aadressimuudatusest hiljemalt lepingu lõppemise päeval. Kui klient pole registreerinud oma registreeritud asukoha aadressi ja seadusliku kontaktisiku äriregistris ühe (1) kuu jooksul pärast lepingu lõppemist, on Dalanta OÜ-l õigus esitada äriregistrile kliendi valeandmete kustutamise taotlus äriregistrisse ja nõuda kliendilt lepinguteenuste eest aastatasu suuruses leppetrahvi.

7.3 Lepingu lõppemisel on Dalanta OÜ vabastatud kohustusest osutada teenuseid, sealhulgas kliendi posti või muude suhtlusvahendite vastuvõtmist ja töötlemist.

7.4 Dalanta OÜ-l on õigus hävitada saadud post 30 päeva jooksul pärast elektrooniliste koopiate kliendile kättesaadavaks tegemist.

7.5 Dalanta OÜ koguvastutus registreeritud asukoha aadressi ja seadusliku kontaktisiku teenuse osutamisest tulenevate kahjude eest piirdub summaga, mis vastab kliendi poolt registreeritud asukoha aadressi ja seadusliku kontaktisiku teenuse eest tasutud aastatasuga.

7.6 Dalanta OÜ ei võta vastu ega edasta oma klientidele, posti või kulleriga saadetud pakke.

7.7 Registreeritud asukoha aadressi ja seadusliku kontaktisiku teenuste alustamiseks on vajalik, et klient oleks edukalt läbinud Know Your Client (KYC) protseduurid vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele ja käesoleva teenuslepingu punktile 4.6.

8. Ettevõtte registreerimise teenused

8.1 Eesti piiratud vastutusega ettevõtete registreerimist käsitleb Tartu Maakohtu Registriosakond vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

8.2 Dalanta OÜ-l ei ole kohustust tõlkida ärilise registris registreerimiseks esitatud menetlusdokumente või kirjavahetust, mille on esitanud ärilise registris registreerimiseks Tartu Maakohtu Registriosakond või mõni muu ametlik dokument või kirjavahetus, mida klient saab, välja arvatud juhul, kui klient on vastavalt kokku leppinud.

8.3 Teenustasu ei sisalda tasu tegevuste eest, mis on võetud ette ettevõtete registreerimise osakonna välja antud otsuste lahendamiseks või parandamiseks.

8.4 Kui Tartu Maakohtu registriosakond ettevõtet ei registreeri, siis ei peeta seda Dalanta OÜ süüks ega teenuse puuduseks ning klient ei saa nõuda tasutud tasude kompenseerimist.

8.5 Dalanta OÜ koguvastutus ettevõtte registreerimise teenuse osutamisest tulenevate kahjude eest piirdub kliendi poolt ettevõtte registreerimise teenuse eest tasutud summaga.

9. Tellimuse esitamine

9.1 Teenuseid saab tellida ainult veebisaidi www.dalanta.ee kaudu täisealistelt kasutajatelt, kellel on kehtiv Eesti digitaalne isikutuvastus elektroonilise allkirja võimekusega.

9.2 Lisage soovitud tooted ostukorvi tellimiseks. Täitke kõik nõutavad väljad ja valige kõige sobivam kohaletoimetamismeetod tellimuse lõpuleviimiseks. Kogusumma kuvatakse seejärel ekraanil. Seda saab maksta turvaliselt järgmiste Maksekeskus AS-i poolt pakutavate makseviiside kaudu:

Eesti pangamaksed: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay, Citadele
Läti pangamaksed: Swedbank, SEB, Citadele ja Luminor
Leedu pangamaksed: Swedbank, SEB ja Luminor, Šiaulių Bankas
Osta kohe, maksa hiljem: Indivy, Indivy 3, Liisi ID, BigBank, Moki3, Mokilizingas
Soome pangamaksed: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästöpankki, OP, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
Kaardimaksed: Visa / MasterCard
Kinkekaart: Kniks kinkekaart

NB! Panga lingi makse kasutamisel kinnitage tellimus ja klõpsake seejärel nuppu „Tagasi kaupmehe juurde“.

Maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötlejale Maksekeskus AS. Leping jõustub, kui tasutav summa kantakse veebipoe pangakontole.

Kui me ei saa tellitud teenuseid mingil muul põhjusel tarnida, teavitatakse ostjat sellest võimalikult kiiresti ja makstud raha tagastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saamisest.

9.3 Teenust saab tellida veebisaidilt, edukalt täites veebis tellimisprotsessi, kinnitades teenuse tellimuse ja tehes online-makse. Tellimuse lõpuleviimiseks tuleb täita kõik nõutud andmeväljad.

9.4 Enne kliendi teenuse tellimuse kinnitamist kuvatakse teenuse hindade arvutamise alus ja klient suunatakse valitud maksekanalisse.

9.5 Teenuse leping (edaspidi leping) Dalanta OÜ ja kliendi vahel loetakse sõlmituks teenuste eest tasumisega.

9.6 Lepingu sõlmimist kinnitab Dalanta OÜ, saates 24 tunni jooksul teenuste eest tasumisele kinnituse saamise e-kirja aadressile, mille klient on esitanud. Lepingu loetakse sõlmituks ulatuses, mis vastab Dalanta OÜ veebisaidil esitatud teenuse kirjeldusele, kuvatud tasudele ja neile tingimustele.
Erinevuste korral veebisaidil esitatud teenuste kirjelduste ja nende tingimuste vahel kehtib teenuste kirjeldusel veebisaidil.

9.7 Kui leping sõlmitakse piiratud vastutusega ettevõttega, mis ei ole veel registreeritud Eesti äriregistris (edaspidi äriline register), siis loetakse piiratud vastutusega ettevõte lepingu pooleks hetkest, mil piiratud vastutusega ettevõte registreeritakse ärilises registris. Lepingulepingu sõlmimisest tulenevad kohustused lähevad üle ettevõttele alates hetkest, mil ettevõte on registreeritud ärilises registris.

10. Vaidluste lahendamise kord

10.1 Lepinguosalised püüavad lahendada lepingust tulenevaid vaidlusi läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei saa läbirääkimiste teel lahendada lepingupoolte vahel, võivad lepingupooled lasta vaidluse lahendada Eesti Vabariigi seaduste kohaselt vastavas kohtus.
Filtreeri postitusi